Vyhľadajte si akcie z letákov!

Všeobecné podmienky používania


Prevádzkovateľ

204enterprise s.r.o.
Trieda SNP 56, 040 11 Košice, IČO: 47 843 527
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36064/V

Základné ustanovenia

Spoločnosť 204enterprise s.r.o. je prevádzkovateľom služby, ktorej predmetom je zverejňovanie akčných ponúk kamenných obchodov a e-shopov iných podnikateľov na území Slovenska. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a prezentácie tovarov, nepreberá žiadne záruky za uverejnené akcie a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky používania informácii nájdených na stránke.

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní portálu a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Prevádzkovateľ nezaručuje, že informácie zodpovedajú účelu návštevy stránky a za neprerušený a bezchybný chod portálu.

Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, namiesto takých neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Stránka a služby dohliadac.sk a jej jednotlivé súčasti sú chránené autorským právom prevádzkovateľa. V prípade porušenia týchto autorských práv sa narušiteľ vystavuje možnosti súdneho postihu.

Používateľ súhlasí s tým, že sa na stránke môže vyskytnúť reklama potrebná pre riadne fungovanie služby stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať alebo ukončiť ponúkané služby.

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje poskytnuté používateľmi služieb dohliadac.sk, bude prevádzkovateľ služby využívať zásadne za účelom odosielania zliav a newsletter-ov na e-mail používateľov a na ďalšie marketingové aktivity, podliehajú ochrane súkromia. Užívateľ používajúci služby tohto serveru súhlasí so zhromažďovaním a používaním týchto informácii výlučne na služby prevádzkovateľa 204enterprise s.r.o.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje u užívateľoch bude používať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľov získaných nelegálnou činnosťou tretích osôb.

V prípade, ak používateľ nemá záujem odoberať newsletter na svoju emailovú adresu, má kedykoľvek právo odhlásiť sa z odoberania v nastaveniach účtu. Osobné údaje je možné na písomnú žiadost užívateľa vymazať z databázy.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ich zmeniť.

V Košiciach, dňa 1.9.2014